PROJEKTI TOKA TE TI KA PËRFUNDUAR MODULIN 2!

Projekti TOKA te TI ka përfunduar modulin 2. Të rinjtë e klasave 7, 8 dhe 9 u trajnuan si të bëhen edukatorë dhe udhëhoqën aktivitetet e tyre edukative me nxënësit e klasave 4, 5 dhe 6. Ky është një shembull i vullnetarizmit edukativ. Këta të rinjë kontribuan në komunitetin e tyre dhe njëkohësisht mësuan dhe zhvilluan shkathtësi të reja.