APLIKO PËR TRAJNIMIN PËR MËSIMDHËNËS!

Je mësimdhënës dhe dëshiron t'i bësh orët e mësimit më atraktive për nxënës?

Synon të zhvillosh kompetencat tua të kërkuara nga kurrikula e re?

Ke motiv të mësosh aktivitete të edukimit jo-formal për mësimnxënie?

---

Ju ftojmë të aplikoni në programin e trajnimit për mësimdhënës, i cili synon ngritjen e kompetencave të kërkuara nga kurrikula e re me anë të aktiviteteve të edukimit jo-formal.

ÇKA OFROJMË NE? 
• Trajnim një ditor rreth metodave moderne të udhëheqjes së aktiviteteve edukative. 
• Qasje në databazë të TOKAs me 200 aktivitete edukative, në përputhshmëri me kurrikulën e re. 
• Çertifikatë për pjesëmarrje në program 
(TOKA është e akredituar si organizatë për ofrimin e trajnimeve, mirëpo ky trajnim nuk është ende i akredituar nga MASHT-i). 
• Të gjitha këto ofrohen FALAS!

ÇKA KËRKOJMË NGA JU? 
• Të plotësoni formën e aplikimit më poshtë deri me 17 mars, 2019. 
• Të merrni pjesë në trajnim me datën 23 mars, 2019, në zyret e TOKAs në Prishtinë.
• Të bashkëpunoni me stafin tonë.

Kriteret e përzgjedhjes janë: motivimi, balanci urban/rural dhe balanci gjinor, poashtu duhet të jeni mësimdhënës në shkolla publike në Kosovë, të klasave 1-9. Përparësi do të kenë aplikantët të cilët kanë aplikuar më shumë se një herë në të kaluarën dhe nuk janë pranuar. 

SHËNIM: Ky program i ka vendet e limituara. Pranohen vetëm 24 mësimdhënës të motivuar.

APLIKO për trajnimin duke plotësuar formën e aplikimit më poshtë. Aplikoni deri me 17/03/2019, pjesëmarrja është FALAS!

 

 

Aplikoni deri me 17/03/2019 - pjesëmarrja është FALAS!

 

 

 

APLIKONI DERI ME 17/03/2019 - PJESËMARRJA ËSHTË FALAS!