TË KUPTOJMË DHE EKSPLOROJMË NATYRËN

OJQ ERA, Pejë

Nga: Suzanne Sontag

Koordinatore e projekteve