(Vini re: Për të marrë pjesë në programet e TOKAs, është e domosdoshme dhënia e lejës së prindit. Shkarkoni tu dokumentin për ta plotësuar dhe na dërgoni në info@toka-ks.org) 

Dhënia e Lejes së Prindit

 

APROVIMI PËR      ___________________________________ (Emri dhe Mbiemri i Pjesёmarrёsit)

PËR PROGRAMIN   ___________________________________ (Emri i Programit)

Tё dhёnat shёndetёsore tё cekura në formular për pjesëmarrësen/pjesëmarrësin e shёnuar mё lartё janё tё sakta dhe të vërteta. Fёmiu im ka leje qё tё marrë pjesё nё tё gjitha aktivitetet e programit, pёrpos atyre tё cekura mё lartё. Me nёnshkrimin tim i autorizoj organizatorёt qё nё rast tё emergjencёs mjekёsore, tё veprojnё nё interesin mё tё mirё tё femiut, dhe se shpenzimet eventuale mjekesore do tё mbulohen nga unё.

Unë jap pёlqimin tim qё fёmiu im tё fotografohet/incizohet gjatё programit, ku kёto inçizime mund tё pёrdoren nga TOKA dhe organizatat partnere pёr qёllime informative/promovuese nё tё ardhmen, pa kompensim.

Pajtohem qё do ta udhёzoj fёmiun tim qё t’i respektojё rregullat e parapara nё kuadёr tё kёtij programi, dhe se nёse nuk i pёrmbahet rregullave, organizatori/ja ka tё drejtё që ta largoj fёmiun tim nga programi.

E kuptoj se nё njё program tё tillё mund tё vijё deri te ndonjё lёndim pёrkundёr tё gjitha masave tё sigurisё dhe kujdesit.

Nё rast se fёmiu im dёshiron t’a ndёrpresё pjesёmarrjen nё program, unё pajtohem ta marrë nga lokacioni i programit, ose t’i paguaj kostot e transportit tё saj/tij individual.

 

EMRI DHE MBIEMRI I PRINDIT                  _____________________________________

NUMRI I LETËRNJOFTIMIT                         _____________________________________

VENDI                                                             _____________________________________

DATA                                                               _____________________________________

NËNSHKRIMI                                                _____________________________________