(Vini re: Për të marrë pjesë në programet e TOKAs, është e domosdoshme plotësimi i formularit për pjesëmarrje në program. Shkarkoni këtu dokumentin për ta plotësuar dhe na dërgoni në info@toka-ks.org) 

 

FORMULAR PËR PJESËMARRJE NË PROGRAMIN__________

Kosovë, Prishtinë, _________ 2016

 

EMRI DHE MBIEMRI I PJESËMARRËSIT_________________VENDBANIMI _____________________
Parakusht pёr tё marrё pjesё nё kёtё program, ёshtё konfirmimi i prindit se pajtohet që:

  • Fёmiu i tij/saj mund tё marrё pjesё nё kёtё
  • Do t’a sjellё/dërgojë fёmiun e tij/saj nё njё lokacion tё paracaktuar nga TOKA.
  • Pas plotёsimit tё saktё tё kёtij formulari t’a nёnshkruajë kёtё formular dhe dokumentin për dhënie të lejës/aprovim për pjesëmarrje.

Ju lutem tё na informoni nёse fёmiu i juaj ka ndonjё nevojё tё veçantё pёr pёrkudjesje, pёr shembull:

Simptomi Po Jo
Alergji  nё ushqim apo dicka tjetёr
Operacion mjekёsor
Ndonjё lёndim fizik tё mёparshёm (p.sh. ndonjё thyerje tё eshtrave)
Frikё nga lartёsia
Ka qenё i/e sёmurё nё muajin e fundit
Probleme me gjumë
Ndonjё gjendje tjetёr shёndetёsore, pёr tё cilёt duhet tё pёrkujdesen kujdestarёt e pjesёmarrёsve – ju lutem shenoni mё poshtё

Ju lutem konfirmoni që fёmiu juaj ёshtё plotёsisht i/e vaksinuar me tё gjitha vaksinat qё aplikohen pёr tё:                                                                                          Po            Jo

Vaksina kundër TBC
Vaksina e imunitetit
Tё tjera (shёno)

 

Ju lutem shprehni preferencën e juaj sa i përket lirisë që mund të këtë fëmiu juaj gjatë kampit.                                                                                                                     Po          Jo

Dua që fëmiu im të jetë në gjumë në një kohë të caktuar – nëse po, shënoni kohën
Femiu im duhet të jetë gjithmonë në praninë e një pjesëmarësi tjetër nga programi
Femiu im duhet të jetë gjithmonë në praninë e një anëtari të ekipit organizuës
Femiu im ka lirinë e plotë të vendosë për orarin e tij/saj, në suaza të rregullave të organizatorëve.

 

Ju lutem konfirmoni kontakt detajet nё rast tё emergjencёs.

Emri Mbiemri Raporti me fёmiun Numri i telefonit
 

 

 

 

 

E kam lexuar dhe plotёsuar kёtё dokument nё tёrёsi. E kuptoj, dhe pajtohem qё fёmiu im tё marrë pjesё nё kёtё program.

EMRI DHE MBIEMRI I PRINDIT/ NUMRI I LETËRNJOFTIMIT_______________________/_____________________
VENDI/DATA                                                                 ____________________/__________________________

NËNSHKRIMI                                                                _____________________________________