QENDRA RINORE/ KVRL/OJQ LOKALE BËHUNI PJESË E VULLNETARIZMIT EDUKATIV! (Mbyllur)

ÇKA ËSHTË VULLNETARIZMI EDUKATIV?

Programi i Vullnetarizmit Edukativ është metodologji e të mësuarit përmes përvojës dhe shërbimit e cila mund të zhvillohet brenda dhe jashtë klasës. Ky program u ofron të rinjve zhvillimin e njohurive, vlerave dhe shkathtësive të reja si: mendimin kritik, komunikimin, zgjidhjen e problemeve, shkathtësitë sociale, marrjen e vendimeve, lidershipin dhe ngritë vetëbesimin dhe vetëdijen për qytetarinë aktive.

Ky program i ekspozon të rinjtë ndaj përvojave konkrete përmes zbatimit të projekteve të Vullnetarizmit Edukativ duke bërë hartimin e nevojave të komunitetit, zgjidhjen apo minimizimin e një problemi të komunitetit, vendosjen e qëllimeve dhe objektivave, menaxhimin e aktiviteteve të projektit, ngritjen e fondeve, hartimin e buxhetit, monitorimin dhe vlerësimin e projektit.

Këta të rinjë janë pjesë e klubeve vullnetare të cilat mbështeten nga TOKA dhe WVK. Klubet udhëhiqen nga punëtorë, praktikantë apo vullnetarë të Qendrave Rinore/KVRL apo OJQ Lokale të quajtur Super-Mentorë, të cilët trajnohen sipas metodologjisë së të mësuarit përmes përvojës apo Vullnetarizmit Edukativ.

TOKA ka filluar të implementojë programin e Vullnetarizmit Edukativ që nga viti 2017 dhe deri më tash në këtë program janë përfshirë mbi 2,000 të rinjë të moshës 12-17 vjeç, mbi 60 mentorë nga më shumë se 13 komuna të Kosovës.

 

KUSH MUND TË APLIKOJ?

Kushtet për aplikim janë: 

-Të jeni punëtorë, praktikantë apo vullnetarë të Qendrave Rinore, KVRL ose OJQ Lokale;

-Të jeni mbi 18 vjeç;

-Të aplikoni në çift së bashku me një koleg/e shok/shoqe nga Qendra Rinore, KVRL ose OJQ Lokale;

-Të jeni në gjendje të ndiqni një trajnim 6 ditor për Metodologjinë e Vullnetarizmit Edukativ në muajin gusht të këtij viti; 

-Të jeni në gjendje të hapni një klub të Super-Vullnetarëve me nxënës të moshës 12-14 vjeç ose 14-17 vjeç;

-Të jeni të gatshëm të udhëheqni aktivitete edukative me një grup prej 15-25 rinjsh të komunës tënde nga shtatori 2021 deri në qershor 2022;

-Të zbatoni së paku një projekt të Vullnetarizmit Edukativ në lagjen, fshatin ose qytetin së bashku me të rinjtë;

-Të keni motivim dhe entuziazëm.

 

PSE TË APLIKONI?

Përveç promovimit të klubit, projekteve dhe punës suaj ju poashtu mund të përfitoni:

-Trajnim në fushën e metodave të edukimit jo-formal dhe Vullnetarizmit Edukativ;

-Mbështetje pedagogjike, teknike dhe mentorim nga stafi i TOKA-s dhe WVK-së;

-Fitimin e shkathtësive të reja që ju ndihmojnë t’i përmirësoni aftësitë e punës, fascilitim të aktiviteteve të të mësuarit përmes përvojës, shkathtësi në menaxhim dhe implementim të projekteve;

-Mbështetje modeste financiare për implementimin e projekteve të Vullnetarizmit Edukativ;

-Të jeni pjesë e rrjetit ndërkombëtar të Vullnetarizmit Edukativ, që i'u ofron mundësinë të merrni pjesë në vizita studimore, konferenca dhe gara rajonale;

-T’i ekspozoni të rinjtë e komunës tuaj në aktivitete kulturore dhe mjedisore;

-Vlerësim të punës suaj, përfshirë dhe çertifikatë;

 

SI MUND TË APLIKOJ? 

-Për të apilkuar ju lutem plotësoni Formën e Aplikimit të cilën e gjeni në këtë link http://apliko.toka-ks.org/form-view/39

Për t’u konsideruar aplikimi i juaj i vlefshëm:
1. Në formë të aplikimit ju duhet të cekni emrin e kolegut/es apo shoku/es me të cilën/en doni të jeni pjesë e programit. 

2. Të njejtën formë aplikimi duhet të plotësoj edhe kolegu/ja juaj, shoku/shoqja të cilën/cilin ju e keni përzgjedhur për të qenë pjesë e programit. Edhe kolegu/ja, shoku,shoqja  juaj duhet të përmend emrin tuaj në formë të aplikimit. 

3. Plotësoni këtë formë aplikimi nga laptopi dhe plotësoni me kujdes informatat e kërkuara!

 

KUR ËSHTË DATA E FUNDIT PËR APLIKIM?

Data e fundit për aplikim është 06 qershor 2021!

 

SI DO TË BËHET PËRZGJEDHJA? 

Kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për hapat e mëtutjeshëm, ndërsa përzgjedhja finale do të bëhet në fillim të muajit gusht!

Përzgjedhja e Super-Mentorëve do të bazohet në këto kritere:

-Aplikimin në dyshe/çift (në formën të aplikimit ju duhet ta cekni emrin e personit me të cilin doni të jeni pjesë e këtij programi);

-Sigurimi i një hapësire të përshtatshme për mbajtjen e takimeve;

-Mbështetja nga Qendra Rinore/KVRL ose OJQ Lokale, në emër të së cilës aplikoni;

-Kualiteti i aplikimit;

-Balanci qytet/fshat;

-Balanci gjinor;

 

UNË KAM PYETJE, ÇFARË TË BËJ?

Për informata shtesë na kontaktoni në faqen e TOKAs dhe World Vision Kosova në Facebook ose në Instagram!

 

Ky projekt mbështetet nga Zyra e Bashkimit Europian në Kosovë, përmes Institutit Evropian për Demokraci dhe të Drejtat e Njeriut - EIDHR.

TOKA dhe WVK ju ftojnë të bashkoheni me ne deri më 06 qershor!