KËRKESË PËR SHPREHJE TË INTERESIT- KËRKESË PËR OFERTË 07/2020