KËRKESË PËR SHPREHJE TË INTERESIT- KËRKESË PËR OFERTË 08/2020