Zyrtar i/e Financave dhe Administratës

April 24, 2022

Afati i fundit për aplikime: E Hene, 09 Maj 2022, në orën 23:59.

Titulli I punës:  Zyrtar i/e Financave dhe Administratës 
Orari:  Full-time
Orari I punës:  09:00 – 17:00 (12-1 Pauza e Drekes) | E Hene – E Premte
Lokacioni: Prishtinë (Tek Qafa), Kosove

Kandidatët/et e suksesshëm/me duhet të posedojnë:

 • Njohuri mbi financat, kontabilitetin, buxhetimin dhe parimet e kontrollit;
 • Së paku në vitin e fundit të studimeve ose Diploma Bachelor në Ekonomi apo fusha të ngjajshme ose ndonjë certifikim nga SCAAK apo institucione tjera të ngjajshme;
 • Përvojë në menaxhimin e financave të projekteve të financuara nga donatorët ndërkombëtarë, preferohet;
 • Aftësi të shkëlqyeshme në përdorimin e Excel dhe QuickBooks (preferohet);
 • Njohuri dhe përvojë me kornizën relevante ligjore të Kosovës, praktikat më të mira të kontabilitetit dhe procedurat e prokurimit;
 • Vëmendje të shkëlqyeshme për detaje;
 • Shkathtësi të organizimit;
 • Aftësi ndër-personale dhe shkathtësi të bashkëpunoj mirë me ekipin;
 • Ndershmëri, durim dhe aftësi për tu adaptuar lehtë;
 • Aftësi të punojë dhe të zgjidhë probleme i/e pavarur;

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Mban kontabilitetin pas rregullave dhe politikave të TOKA-s
 • Mban regjistrin e pagesave për të gjitha faturat e marra. Regjistron transaksione financiare në sistemin e kontabilitetit / QuickBooks
 • Asiston Zyrtarin e Financave ne realizimin e operacioneve  të përditshme financiare dhe administrative, për të mbështetur zbatimin efikas të Projekteve si dhe për të siguruar mbështetje për stafin e projektit;
 • Kryen detyra administrative (Menaxhimi i Zyrës, Pajisjet e Zyrës) për t’u siguruar që organizata i ka të gjitha materialet e nevojshme, korrespondencën, regjistrimet, mirembani dokumentacionin financiar dhe administrativ
 • Monitoron shpenzimet dhe se kostot janë të pranueshme dhe përputhen me kërkesën e donatorit, siç përshkruhet në marrëveshjen e e granteve të projekteve.
 • Përgatite draftet e raporteve të rregullta financiare të projektit si për donator (në përputhje me kërkesat e donatorëve) ashtu edhe për TOKA (në përputhje me standardet e brendshme organizative) si dhe asiston ne kontrollimin e raporteve financiare;
 • Përgatit kërkesat për oferta për nevoja të prokurimit tek furnitorët në përputhje me rregullat e brendshme të TOKA-s;
 • Mbështetë procesin e prokurimit në përputhje me udhëzimet e brendshme dhe te donatoreve;
 • Përgatit dhe bën pagesa për shpenzimet e projekteve, përfshirë pagat e personelit, në përputhje me legjislacionin vendor dhe kërkesat e donatorëve;
 • Ndjek dhe zbaton politikat standarde të organizatës dhe legjislacionin lokal.
 • Siguron që të dhënat dhe dokumentet zyrtare janë mbajtur në përputhje me rregullat, dhe që dokumentet dhe zbatimi i projektit janë në harmoni me rregullat dhe udhëzimet e BE-së, legjislacionin e Kosovës dhe praktikat më të mira ndërkombëtare;
 • Merr pjesë në takime të organizates dhe punëtorive dhe aktiviteteve të tjera sipas kërkesës;
 • Merr pjesë dhe mbështetë proceset e auditimit financiar;
 • Menaxhon Petty Cash-in e organizatës
 • Ndihmon në përgatitjen e kontratave vjetore, kontratave të shërbimeve si dhe kontrollimin e TimeSheets te stafit;
 • Kryen çdo detyrë tjetër që mund të kërkohet në mënyrë që të qe sigurohet funksionimi normal i organizatës;

Aplikimi:

Aplikantët e kualifikuar inkurajohen ta dërgojne CV-në dhe letrën e tyre të motivimit (në gjuhen shqipe apo angleze) duke aplikuar ne kete adrese: https://www.apliko.toka-ks.org/form-view/49

Afati i fundit për aplikime: E Hene, 09 Maj 2022, në orën 23:59.

Ju lutemi vini re se vetëm kandidatët e përzgjedhur në listë do të kontaktohen.

Share:

The latest

These are the latest developments from our programs and activities.

SOLIDARITY ACTION DAY – Partnership Opportunity for Businesses

Read More

The Super-Volunteers mobilize the entire community in Ferizaj!

Read More

Super-Volunteers Establish a Library at Hamëz Jashari School in Skënderaj!

Read More

Volunteering in Schools – Kamenica and Skënderaj are the first municipa...

Read More

Transformative Impact: Achievements and successes in the HEARMI project!

Read More

The “Youth for Podujeva” project ends with extraordinary success!

Read More

The implementation of the “Youth for Podujeva” project began with...

Read More
View All