THIRRJA PËR T’U BËRË SUPER-ARSIMTAR/E ËSHTË E HAPUR! (Mbyllur)

17 Maj, 2021

ÇKA ËSHTË VULLNETARIZMI EDUKATIV?

Programi i Vullnetarizmit Edukativ është metodologji e të mësuarit përmes përvojës dhe shërbimit e cila mund të zhvillohet brenda dhe jashtë klasës. Ky program u ofron nxënësve zhvillimin e njohurive, vlerave dhe shkathtësive të reja si: mendimin kritik, komunikimin, zgjidhjen e problemeve, shkathtësitë sociale, marrjen e vendimeve, lidershipin dhe ngritë vetëbesimin dhe vetëdijen për qytetarinë aktive.

Ky program i ekspozon nxënësit ndaj përvojave konkrete përmes zbatimit të projekteve të Vullnetarizmit Edukativ duke bërë hartimin e nevojave të komunitetit, zgjidhjen apo minimizimin e një problemi të komunitetit, vendosjen e qëllimeve dhe objektivave, menaxhimin e aktiviteteve të projektit, ngritjen e fondeve, hartimin e buxhetit, monitorimin dhe vlerësimin e projektit.

Këta të rinjë janë pjesë e klubeve vullnetare të cilat mbështeten nga TOKA dhe WVK. Klubet udhëhiqen nga mësimdhënës të qujatur Super-Arsimtarë, të cilët trajnohen sipas metodologjisë së të mësuarit përmes përvojës apo Vullnetarizmit Edukativ.

TOKA ka filluar të implementojë programin e Vullnetarizmit Edukativ që nga viti 2017 dhe deri më tash në këtë program janë përfshirë mbi 2,000 të rinjë të moshës 12-17 vjeç, mbi 60 mësimdhënës nga më shumë se 45 shkolla të 13 komunave të Kosovës.

KUSH MUND TË APLIKOJ?

Kushtet për aplikim janë: 

-Aplikimi është i hapur për të gjithë mësimdhënësit e shkollave publike dhe private dhe që u japin mësim klasave 6 deri 12;

-Aplikimi duhet të jetë në çift dhe ju duhet të aplikoni së bashku me një koleg/e mësimdhënës;

-Ju duhet të jeni në gjendje të ndiqni një trajnim 6 ditor për Metodologjinë e Vullnetarizmit Edukativ në muajin gusht të këtij viti; 

-Të jeni në gjendje të hapni një klub të Super-Vullnetarëve me nxënës të moshës 12-14 vjeç ose 14-17 vjeç;

-Të jeni të gatshëm të udhëheqni aktivitete edukative me një grup prej 15-25 nxënësish nga shtatori 2021 deri në qershor 2022;

-Të zbatoni së paku një projekt të Vullnetarizmit Edukativ në shkollën, lagjen, fshatin ose qytetin së bashku me nxënësit tuaj;

-Të keni motivin dhe entuziazmin për të ofruar përvojë atraktive për nxënësit e tyre;

PSE TË APLIKONI?

Përveç promovimit të klubit, projekteve dhe punës suaj ju poashtu mund të përfitoni:

-Trajnim në fushën e metodave të edukimit jo-formal dhe Vullnetarizmit Edukativ;

-Mbështetje pedagogjike, teknike dhe mentorim nga stafi i TOKA-s dhe WVK-së;

-Fitimin e shkathtësive të reja në metoda moderne të mësimdhënies, fascilitim të aktiviteteve të të mësuarit përmes përvojës, menaxhim dhe implementim të projekteve;

-Mbështetje modeste financiare për implementimin e projekteve të Vullnetarizmit Edukativ;

-Të jeni pjesë e rrjetit ndërkombëtar të Vullnetarizmit Edukativ, që i’u ofron mundësinë të merrni pjesë në vizita studimore, konferenca dhe gara rajonale;

-T’i ekspozoni nxënësit tuaj në aktivitete kulturore dhe mjedisore;

-Vlerësim të punës suaj, përfshirë dhe çertifikatë;

SI MUND TË APLIKOJ? 

Për të apilkuar ju lutem plotësoni Formën e Aplikimit të cilën e gjeni në këtë link http://apliko.toka-ks.org/form-view/40

Për t’u konsideruar aplikimi i juaj i vlefshëm:
1. Në formë të aplikimit ju duhet të cekni emrin e kolegut/es mësimdhënës me të cilën/en doni të jeni pjesë e programit. 

2. Të njejtën formë aplikimi duhet të plotësoj edhe kolegu/ja juaj mësimdhënës/e të cilën/cilin ju e keni përzgjedhur për të qenë pjesë e programit. Edhe kolegu/ja juaj duhet të përmend emrin tuaj në formë të aplikimit; 

3. Plotësoni këtë formë aplikimi nga laptopi dhe plotësoni me kujdes informatat e kërkuara!

KUR ËSHTË DATA E FUNDIT PËR APLIKIM?

Data e fundit për aplikim është 06 qershor 2021!

SI DO TË BËHET PËRZGJEDHJA? 

Kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për hapat e mëtutjeshëm, ndërsa përzgjedhja finale do të bëhet në fillim të muajit gusht!

Përzgjedhja e Super-Arsimtarëve do të bazohet në këto kritere:

-Aplikimin në dyshe/çift i mësimdhënësve (në formën të aplikimit ju duhet ta cekni emrin e personit me të cilin doni të jeni pjesë e këtij programi);

-Mbështetja e mësimdhënënsve nga drejtori;

-Kualiteti i aplikimit.

-Balanci qytet/fshat;

-Balanci gjinor;

UNË KAM PYETJE, ÇFARË TË BËJË?

Për informata shtesë na kontaktoni në faqen e TOKAs dhe World Vision Kosova në Facebook ose në Instagram!

Ky projekt mbështetet nga Zyra e Bashkimit Europian në Kosovë, përmes Institutit Evropian për Demokraci dhe të Drejtat e Njeriut – EIDHR.

Share:

Të fundit

Këto janë zhvillimet më të fundit nga programet dhe aktivitetet tona.

Ka ardhë koha me u shpërbly – Mëso për Çmimet e Vullnetarizmit të Vitit!

Lexo më shumë

Apliko tani për Çmimin Rajonal të Vullnetarizmit Edukativ!

Lexo më shumë

Nomino tani për Çmimet e Vullnetarizmit të Vitit – Përkrahësit e Vullne...

Lexo më shumë

Nomino tani për Çmimet e Vullnetarizmit të Vitit – Të Rinjtë!

Lexo më shumë

Fuqizimi i të Rinjve: Mjeti për Matjen e Mbështetje së Projekteve të Vullneta...

Lexo më shumë

*MBYLLUR* Pozitë e Hapur: Apliko për Koordinator/e i/e Projektit!

Lexo më shumë
Shiko te gjitha