Vullnetarizmi Edukativ

Programi përpiqet të prezantojë një qasje pedagogjike joformale ndaj të mësuarit, që integron shërbimin komunitar me udhëzimin dhe reflektimin. Ky proces pasuron përvojën e të mësuarit, mëson përgjegjësinë qytetare dhe forcon komunitetet.

Deri më tani, ka pasur më shumë se 120 Klube Vullnetarësh, që mbulojnë më shumë se 50% të komunave të Kosovës

Klubet e Vullnetarizmit Edukativ

Jashtë ose brenda klasës, këto janë vendet ku vullnetarët takohen, diskutojnë, planifikojnë, mësojnë dhe rriten, me synimin për të gjetur zgjidhje praktike për problemet e lidhura me komunitetin me të cilat përballen edhe ata vetë. Me afro 30 Klube të reja të krijuara çdo vit, gjithnjë e më shumë të rinj do t'i bashkohen radhëve të qytetarëve aktivë dhe do të vazhdojnë të angazhohen në komunitetet e tyre.

Klubet e Debatit

Mbi 500 të rinjë në "Klubet e Debatit", nga 12 shkolla në 6 komuna (Pejë, Decan, Istog, Klinë, Fushë Kosovë dhe Obiliç), zhvillojnë shkathtësitë e tyre debatuese dhe punojnë direkt me drejtoritë e komunave për qështje/probleme që lidhen me të rinjët. Fillimisht, këta të rinjë kanë përgatitur dokumente rekomanduese të cilët i prezentuan para kryetarëve të komunave dhe drejtorëve të drejtorive. Tani, të rinjtë janë në përgatitje e sipër që të implementojnë projektin e parë për komunitetin e tyre. Klubet e debatit janë pjesë e projektit "Let's Debate Change" i financuar nga organizata zvicerane Solidar Suisse.

Akademia e Liderëve të Rinj

Akademia do të përgatisë 40 vajza dhe djem të rinj për të organizuar edicionin e parë të "Dita e Solidaritetit" (qershor 2023). Në këtë ditë, këta të rinjë do të punojnë për një ditë (në vend që të shkojnë në shkollë) dhe me paret e fituara nga kjo ditë të ndihmojnë nje orgnaizate jo-fitimprurese te cilet ata vet e zgjedhin. Ky aktivitet është pjesë e partneritetit me rrjetin e organizatave te olidarity Action Day Movement Europe (SAME) dhe Evropa dhe Ballkani Për Ditën e Veprimit të Solidaritetit (SAME).

Gara e Rinisë për Aktivizëm

Është një garë vjetore që tërheq grupe të rinjsh nga i gjithë vendi, të paraqesin idetë e tyre që ndryshojnë komunitetin dhe të kenë mundësinë të fitojnë mbështetje financiare për të zbatuar idetë e tyre. Në kuadër të këtij konkursi në vitin 2022, 108 aktivistë të rinj aplikuan me 27 projekt-ide mbi temat e të drejtave të njeriut, mjedisit dhe arsimit, ku u zgjodhën 3 ide fituese dhe u zbatuan në tre komunitete të ndryshme.

Çmimi rajonal i Vullnetarizmit Edukativ

Çmimi vlerëson punën e institucioneve arsimore që zhvillojnë projekte të të mësuarit të shërbimit që promovojnë qytetarinë aktive të të rinjve dhe integrojnë mësimin kurrikular të studentëve me mësimin përmes përvojës. Çmimi është një përpjekje e përbashkët me organizatat partnere në gjashtë vende të Evropës Qendrore dhe Lindore (Shqipëri, Bosnje dhe Hercegovinë, Kosovë, Rumani, Serbi dhe Sllovaki), me Qendrën Amerikane Latine për Mësim-Shërbim (CLAYSS).

Donatorët e programit

Programi i Vullnetarizmit Edukativ mbështetet dhe është mbështetë nga donatorët e mëposhtëm.

Të fundit

Këto janë zhvillimet më të fundit nga programet dhe aktivitetet tona.

Aventura thërret: Bëhu lider/e këtë verë në Kampin e Lidershipit!

Lexo më shumë

7 komuna, mijëra suksese – Rezultatet e mahnitshme të Ditës së Solidari...

Lexo më shumë

Pozitë e hapur – Apliko për Menaxher/e Senior/ të Programit!

Lexo më shumë

Ka ardhë koha me u shpërbly – Mëso për Çmimet e Vullnetarizmit të Vitit!

Lexo më shumë

Apliko tani për Çmimin Rajonal të Vullnetarizmit Edukativ!

Lexo më shumë

Nomino tani për Çmimet e Vullnetarizmit të Vitit – Përkrahësit e Vullne...

Lexo më shumë
Shiko te gjitha